HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

I. QUY TRÌNH, CHỨC NĂNG
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • Thông tin
  • Trình tự thực hiện
  • Thành phần hồ sơ
  • Yêu cầu, điều kiện
  • Mẫu đơn, tờ khai
  • Căn cứ pháp lý
Tên thủ tục HC Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tuyến theo địa chỉ Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình có địa chỉ tên miền là: http://sokhcn.ninhbinh.gov.vn hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

- Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại: 0229.3898089;          Fax: 0229.3898089.
Thời hạn giải quyết - Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí Không
Phí Không
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Bước 1 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;
Bước 2 Kiểm tra hồ sơ theo quy định hiện hành;
Bước 3 Trả kết quả.

* Thành phần hồ sơ:

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức);

+ 01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 01 bản điện tử Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có). Bản điện tử phải sử dụng định dạng Portable Document (.pdf) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001). Bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu;

+ 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có), Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp;

+ 01 Phiếu mô tả công nghệ theo Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.

Đối với hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ngoài quy định trên, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp thêm 01 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử), Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử) cho cơ quan đăng ký để gửi về Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước  

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ;

+ 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy định tại Điều 10, Điều 11 của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan quản lý công nhận; tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện phải đăng ký kết quả tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Ninh Bình.

- Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

 + Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước khi được cơ quan quản lý công nhận: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện được cơ quan quản lý công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện phải đăng ký kết quả tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Ninh Bình;

 + Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sau khi được cơ quan quản lý công nhận, phải đăng ký kết quả tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Ninh Bình trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày làm việc kể từ khi được cơ quan quản lý công nhận.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

TT Phiếu khai báo Tên mẫu
1 PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mẫu 5
2 PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mẫu 6
3 PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ Mẫu 8
TT Căn cứ
1 - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
2 - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;
3 - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
4 - Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Quy định chi tiết việc thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình./.
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình